ОБРАСЦИ ИЗ СТАМБЕНЕ ОБЛАСТИ
Додатак пријави
Образац пријаве за ажурирање
Образац пријаве за регистрацију
Огледни примерак записника
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

ОБРАСЦИ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА
Захтев за издавање инфомација о локацији
Захтев за издавање потврда о усклађености пројекта парцелације – препарцелације са урбанистичким планом
Захтев за издавње решења о постављању летње баште
Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника

ИМОВИНСКО-ПРАВНА СЛУЖБА
Захтев за куповину неизграђеног земљишта
Захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта и форм.грађ
Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту 1
Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту 2
Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту 3
Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту 4
Образац за право службеног пролаза
Право службености физичка лица као корисници