ПДР кружна раскрсница

 1. Анализа постојећег стања
 2. Гграница обухвата плана, граница грађевинског подручја
 3. Извод из ПГР насељеног места Кула
 4. Извод из ППО Кула
 5. Карактеристични попречни профили
 6. Наслов и садржај
 7. План водне и хидротехничке инфраструктуре
 8. План енергетске и електронске инфраструктуре
 9. План претежне намене површина
 10. План примене плана
 11. План проходности
 12. План саобраћајног решења
 13. План урбанистичке регулације са елементима за обележавање
 14. Предлог препарцелације са елементима за обележавање
 15. Текст плана

 

ПГР насеља Липар

 1. Анализа постојећег стања
 2. Граница плана, граница грађ. подручја насеља и граница грађ. земљита изван насеља
 3. Извод из ППО Кула
 4. Извод из РПП АП Војводине
 5. Карактеристични попречни профили
 6. Наслов и садржај нацрта
 7. План водне и гидротехничке инфраструктуре
 8. План гасне и електронске комуникационе инфраструктуре
 9. План електроенергетске инфраструктуре
 10. План намене површина и објеката, евиднтирана културна добра
 11. План саобраћајне инфраструктуре са саобраћајним решењем и нивелационим котама раскрсница
 12. План урбанистичке регулације – прегледна карта
 13. План урбанистичке регулације површина јавне и осталих намена
 14. План урбанистичке регулације површина јавне намене
 15. Подела на зоне са истим правилима градње и спровођење плана
 16. Синхрон план
 17. Текст плана нацрта

 

Измене и допуне ПГР Кула (“СЛ општине Кула“, број 17/13)

 1. Граница обухвата и граница грађевинског подручја
 2. Насловна предлог текста ПГР Кула за скупштину
 3. ПГР Кула координате регулационе линије површина јавне намене
 4. План намене повшина
 5. План урбанистичке регулације Р 2 500
 6. План урбганистичке регулације – прегледна карта – Р 5 000
 7. Подела на зоне са истим правилима грађења
 8. Текст измена и допуна ПГР Кула

 

Измене и допуне ППО Кула

 1. Графички прилози плана
  1. 1. извод из ППО Кула
  2. 2. извод из ППО Кула- шематски приказ стам. зоне Зеленгора
  3. 3. граница обухвата измена и допуна у к.о. Кула
  4. 3.1.a План намене површина
  5. 3.2.a.План инфраструктуре
  6. 3.3.План зона и површина јавне намене
  7. 4. граница обухвата измена и допуна у к.о. Црвенка
  8. 6.1. Шематски приказ ветрогенератора
  9. Реф. карта 2. У-МН-измене и допуне
 2. Текст коначан
 3. Документациона основа плана
  1. 8. Контрола усклађености Плана
   1. Сагласност на нацрт измена и допуна и Извештај
  2. 7. Сагласност на План
   1. Секретаријат- сектор за пољопривреду
    1. Захтев
    2. Одговор
   2. Секретаријат- сектор за водопривреду
    1. Водна сагласност
    2. Захтев
  3. 6. Јавни увид
   1. Примедбе
    1. ЈВП Воде Војводине
    2. Ставови обрађивача по приспелим примедбама
   2. Оглашавање
    1. Дневник
    2. Кулска комуна
    3. Оглас
   3. Извештај Комисије о обављеном јавном увиду
   4. Нацрт плана
  4. 5. Стручна контрола плана
   1. План усклађен са извештајем
    1. Услови предузећа и институција
     1. ЕМС
      1. ЕМС
      2. ЕМС – исправка
      3. ортофото 477-18 VE 2
     2. ЈВП Воде Војводине
     3. Водни услови
     4. Водовод Црвенка
     5. Директорат цивилног ваздухопловства
     6. Електродистрибуција
     7. Идентификација
     8. Исправљен ЕМС
     9. Комуналац
     10. МУП
     11. Руском
     12. Услови заштите природе
     13. Услови заштите споменика културе
     14. Услови одбране
    2. Нацрт плана
     1. Графика
      1. 1. извод из ППО Кула
      2. 2. извод из ППО Кула- шематски приказ стам. зоне Зеленгора
      3. 3. граница обухвата измена и допуна у к.о. Кула
      4. 3.1.a План намене површина
      5. 3.2.a.План инфраструктуре
      6. 3.3.План зона и површина јавне намене
      7. 4. граница обухвата измена и допуна у к.о. Црвенка
      8. 6.1. Шематски приказ ветрогенератора
      9. Реф. карта 2. МН и ИС-измене и допуне
     2. Текст
    3. Извештај
   2. Извештај
  5. 4. Нацрт плана
   1. Графика
    1. 1.Извод из ППО Кула
    2. 2.Извод из ППО Кула, шематски приказ Романија и Зеленгора
    3. 3. Измене и допуне ППО Кула-граница обухвата к.о. Кула-ветрогенератори
    4. Измене и допуне ППО Кула – шематски приказ Зеленгора -инфраструктура
    5. Измене и допуне ППО Кула РК-МН и ИС-2
    6. Измене и допуне ППО Кула- шематски приказ Зеленгора – намена
   2. Текст
  6. 3. Припремне активности
   1. Прибављање услова и података
    1. Мишљење о прикључењу ЕПС-дистрибуција
    2. Услови Завода за заштиту природе Кула 2
   2. Прибављање подлога
    1. Захтев
    2. К.О. Кула
    3. КО Црвенка – Зеленгора
  7. 2. Рани Јавни увид
   1. Материјал за Рани јавни увид
    1. Графика
     1. извод из ППО Кула- положај простора који је предмет измена и допуна ППО Кула
     2. Шематски приказ стамбене зоне Зеленгора- измене и допуне ППО Кула
    2. Текст
   2. ЈКП Комуналац Кула – допис
   3. Дневник Оглас
   4. Извештај о обављеном раном јавном увиду
   5. Оглас
  8. 1. Одлука о изради
   1. Закључак Општинског Већа
   2. Мишљење Комисије
   3. Мишљење о неприступању изради Стратешке процене
   4. Одлука о изради
  9. Документациона основа садржај

 

ПДР туристичког локалитета „Водице“ к.о. Руски Крстур у општини Кула, сл.лист број 34/2017

 1. Документациона основа
  1. Услови
   1. ЈКП Комуналац
   2. Водица – ситуација 1000 – ново
   3. Електродистрибуција
   4. Заштита природе
   5. Мишљење Покрајинског завода на ПДР Водице – Крстур
   6. МУП
   7. Одбрана
   8. Руском
   9. Санитарна
   10. Сеизмолошки услови
   11. Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
   12. Споменици културе
   13. Телеком
   14. Услови Србијагаса за Водице
  2. Документациона основа – садржај
  3. ЕМАУС 1
  4. ЕМАУС 2
  5. ЕМАУС 3
  6. Закључак
  7. Изјава к.п. број 7311
  8. Изјава к.п. број 7314
  9. Извештај о обављеном јавном увиду 1
  10. Извештај о обављеном јавном увиду 2
  11. Извештај о обављеном јавном увиду 3
  12. Извештај рани јавни увид 1
  13. Извештај рани јавни увид 2
  14. Мишљење
  15. Насловна ЕМАУС
  16. Овера изјаве 7311
  17. Овера изјаве 7314
  18. Оглас
  19. Одлука о доношењу 1
  20. Одлука о доношењу 2
  21. Одлука о изради 1
  22. Одлука о изради 2
  23. Препис 480
  24. Препис 480-1
  25. Препис 480-2
  26. Препис 480-3
  27. Препис 480-4
  28. Препис 5231
  29. Препис 5231-1
  30. Препис 5231-2
  31. Препис 5231-3
  32. Препис 5232
  33. Препис 5232 -1
  34. Препис 5232-2
  35. Препис 5232-3
 2. 1. Извод из ППО Кула
 3. 2. Граница обухвата плана и пост. намена површина
 4. 3. Граница грађ. земљишта са поделом на јавно и остало (1)
 5. 4. План намене површина
 6. 5. План зона
 7. 6. Саобраћајно решење
 8. 7. План траса и коридора водопривредне инфраструктуре
 9. 8. План инфраструктуре електроенергетске ТТ и гас.pdf
 10. Граница обухвата
 11. Насловна страна и садржај
 12. Текст плана

 

План детаљне регулације локалног пута регионалног значаја Сивац – Стапар (на територији К.о. Сивац)

 1. 1. Извод из ППО Кула
 2. 2. Граница обухвата
 3. 3. Граница грађевинског коридора пута
 4. 4. План зона – прегледна
 5. 4.1. План зона
 6. 4.2. План зона
 7. 4.3. План зона
 8. 4.4. План зона
 9. 5. Саобраћајно решење са регулацијом-прегледна
 10. 5.1. Саобраћајно решење
 11. 5.2. Саобраћајно решење
 12. 5.3. Саобраћајно решење
 13. 5.4. Саобраћајно решење
 14. 6.1. Предлог препарцелације секција 1
 15. 6.2. Предлог препарцелације – секција 2
 16. 6.3.предлог препарцелације – секција 3
 17. 6.4. предлог препарцелације секција 4
 18. 6.4.предлог препарцелације секција 4
 19. 6.предлог препарцелације – прегледна
 20. координате нових тачака експропријације
 21. Координате познатих међних тачака
 22. Координате тачака коридора
 23. Наслов и садржај
 24. Текст плана

 

Просторни план Општине Кула

 1. Мишљење и сагласност
  1. Мишљење на извештај
  2. Сагласност на извештај
  3. Сагласност на извештај 2
 2. Извештај о стратешкој процени
  1. Извештај
  2. Утицај зона
  3. Утицај инфраструктуре
 3. Шематски прикази уређења
  1. Шематски прикази уређења насеља Крушчић
   1. 1.1. План намене
   2. 1.2. План инфраструктуре
   3. 1.3. План саобраћаја
  2. Шематски приказ уређења насеља Нова Црвенка
   1. 2.1. План намене
   2. 2.2. План инфраструктуре
   3. 2.3. План саобраћајница са генералном нивелацијом
  3. Шематски приказ стамбених зона изван грађевинских подручја насеља Романија и Зеленгора
   1. Нова Кула 4.1. План намене површина
   2. Нова Кула 4.2. План инфраструктуре
   3. Романија Зеленгора и Зеленгора 3.1. План намене површина
   4. Романија и Зеленгора 3.2. План инфраструктуре
   5. Спортско рекреативни простор Црвеначки пут 5.1. План намене површина
 4. Насловница
 5. Реферална карта 1. Намена простора
 6. Реферална карта 2. Мрежа насеља и инфраструктурних система
 7. Реферална карта 3. Туризам и заштита простора
 8. Реферална карта 4. Карта спровођења
 9. Садржај
 10. Текст

 

План детаљне регулације Сивац Север

 1. Графички део
  1. 1.1 ПРО намена простора-1 -извод модел
  2. 1.2 Постојеће – модел
  3. 2.1 Зоне – модел
  4. 2.2 Намене – модел
  5. 2.2.1. Намена – модел
  6. 2.2.2 Намена – модел
  7. 2.2.3. Намена – модел
  8. 2.2.4. Намена – модел
  9. 2.2.5. Намена – модел
  10. 2.2.6 Намена – модел
  11. 2.2.7. Намена – модел
  12. 2.3. Регулација – модел
  13. 2.3.1. Регулација – модел
  14. 2.3.2. Регулација – модел
 2. План детаљне регулације Сивац Север

 

План детаљне регулације центра Руског Крстура

 1. Граф 1
 2. Граф 2
 3. Граф 3
 4. Граф 4
 5. Граф 5а
 6. Граф 5б
 7. Граф 6
 8. Граф 6а
 9. Граф 7
 10. Предлог

 

План генералне регулације Руски Крстур

 1. ПГР Руски Крстур Саобраћај нивелација и регулација
  1. Саобраћај 5.5
  2. Саобраћај са регулацијом и нивелацијом 5 – прегледна
  3. Саобраћај, нивелација и регулација 5.1
  4. Саобраћај, нивелација и регулација 5.2
  5. Саобраћај, нивелација и регулација 5.3
  6. Саобраћај, нивелација и регулација 5.4
  7. Саобраћај, нивелација и регулација 5.6
 2. 01, Наслов и садржај
 3. 02. Текст
 4. Граница плана, грађевинског подруча и грађевинског подручја изван насеља
 5. Извод из ППО Кула
 6. План водне и хидротехничке инфраструктуре
 7. План генералне регулације насеља Руски Крстур
 8. План електроенергетске инфраструктуре
 9. План поделе на зоне са истим правилима грађења и начин спровођења
 10. План ТТ и гасне инфраструктуре
 11. Попречни профили насеља Руски Крстур

 

План генералне регулације насељеног места Кула

 1. 01 Naslov I Sadrzaj
 2. 01, Наслов и садржај
 3. 02. Текст
 4. 11 Granica Gradjevinskog Podrucja Kule I Gradjevinskih Podrucja Izvan Naselja
 5. 13 Tipski Poprecni Profili Saobracajnica
 6. 14 PGR Kula Modeli
 7. 3 Izvod Iz Prostornog Plana
 8. 5 Plan Namene Povrsina I Objekata Zastite Nepokretnih Kulturnih Dobara I Zivotne Sredine
 9. 6 Plan TT I Gasnih Instalacija
 10. 7 Plan Urbanisticke Regulacije I Nivelacije – Pregledna Karta
 11. 8 Plan Vodne I Hidrotehnicke Infrastrukture
 12. 9 Podela Na Zone Sa Istim Pravilima Gradnje I Nacin Sprovodjenja Plana
 13. Анализа постојећег стања
 14. Граница грађевинског подруча Куле и грађевинских подручја изван насеља
 15. Извод из просторног плана
 16. Карактеристични попречни профили саобраћајница
 17. ПГР Кула модели
 18. План водне и хидротехничке инфраструктуре
 19. План електроенергетске инфраструктуре
 20. План намене површина и објеката заштите непокретних културних добара и животне средине
 21. План ТТ и гасних инсталација
 22. План урбанистичке регулације и нивелације – прегледна карта
 23. Подела на зоне са истим правилима градње и начин спровођења плана
 24. Типски попречни профили саобраћајница

 

План детаљне регулације центра Куле

 1. 1, Насловна, садржај
 2. 2, Предлог
 3. Граница простора обраде са основном наменом површина
 4. Кула – центар
 5. Намена површина-зоне изградње са локацијама јавних објеката са спратношћу и степеном изграђености и заузетости
 6. План водопривредне инфраструктуре и хидроинсталација
 7. План гасне инфраструктуре
 8. План енергетске инфраструктуре
 9. План озелењавања
 10. План разграничења површина јавног и осталог граћевинског земљишта
 11. План саобраћајница са нивелацијом и регулацијом
 12. План ТТ инфраструктуре и КДС

 

План генералне регулације насеља Црвенка

 1. 1, Насловна, садржај
 2. 2. Текст
 3. 3. Садржај и циљеви плана генералне регулације Црвенке
 4. 4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације Црвенке
 5. Граница плана и граница грађевинског подручја
 6. Границе плана и границе грађевинског реона са границама јавног грађевинског земљишта
 7. Границе плана и постојећа функционална организација унутар плана са наменом површина
 8. Извод из ПГР Црвенка
 9. Измене и допуне ПГР насеља Црвенка
 10. Насловна и садржај измена и допуна ПГР насеља Црвенка
 11. План гасне мреже
 12. План генералне регулације
 13. План електроенергетске инфраструктуре
 14. План зона – целине центра насеља
 15. План зона са истим правилима грађења
 16. План зона са истим правилима грађења
 17. План КДС И ТТ инфраструктуре
 18. План намене површина
 19. План саобраћаја са генералном нивелацијом
 20. План траса и коридора водопривредне инфраструктуре
 21. Утицај планираних зона и објеката на животну средину
 22. Целине које ће се разрађивати урбанистичким плановима и пројектима

 

План генералне регулације насеља Сивац

 1. 1, Насловна, садржај
 2. 2. Текст
 3. Граница плана, грађевинског подруча насеља и грађевинског подруча изван насеља
 4. ПГР Сивац – граница плана са наменом површина у насељским функцијама – анализа постојећег стања
 5. План водне и хидротехничке инфраструктуре
 6. План генералне регулације насеља Сивац
 7. План електроенергетске инфраструктуре
 8. План намене површина и објеката евидентирана природна и културна добра и заштита животне средине
 9. План ТТ и гасне инфраструктуре
 10. Подела на зоне
 11. Типски попречни профили саобраћајница

 

План детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар

 1. Граница грађевинског подручја и грађевинског подручја спортско-рекреативних површина и регулацијом јавних површина
 2. Граница грађевинског подруча са елементима за обележавање регулације и границом парцела јавне намене
 3. Обухват плана и постојећа намена површина
 4. План детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар
 5. План зона са истим правилима грађења
 6. План инфраструктуре, електроенергетских, ТТ и гасних објеката
 7. План намене површина са локацијама објеката јавне намене и евидентирана непокретна културна добра под претходном заштитом
 8. План намене површина са локацијама објеката јавне намене и евидентирана непокретна културна добра под претходном заштитом бр. 2.
 9. План саобраћаја са нивелацијом и регулацијом улица
 10. План траса и коридора водопривредне инфраструктуре
 11. Садржај
 12. Текст плана
 13. Типски попречни профили саобраћајница

 

1. Наслов и садржај
2. Текст
Граница плана и обухват грађевинског подручја
Граница плана са поделом земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште са елементима за утврђивање и планом парцелације јавног
Електроенергетска и ЕК инфраструктура
Извод из ППО Кула
Извод из Регионалног просторног плана АПВ
Насловница и садржај
План гас и електронске комуникационе инфраструктуре
План електро, ТТ и гасне мреже
План зона изградње са локацијама објеката и површина од општег интереса са зонама заштите непокретних културних добара
План намене површина
План регулације грађевинског земљишта са регулацијом уличних коридора границом зона и грађевинским линијама
План саобраћајне инфраструктуре са саобраћајним решењем и нивелационим котама раскрсница
План урбанистичке регулације и нивелације
План урбанистичке регулације површина јавне и осталих намена
План урбанистичке регулације површина јавне намене-прегледна
План хидроинсталација
Подела на зоне са истим правилима грађења и начин спровођења
Постојеће стање
Постојеће стање – власништво
Постојеће стање – власништво бр. 2
Постојеће стање намена површина и објеката
Синхрон план
Тест плана