ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Одељења: Зорица Драгић
Општинска управа, Канцеларија бр 202, Лењинова 11
Телефон: 025/751-123

У оквиру одељења налазе се два одсека:
1. Одсек за комунално стамбене и имовинско правне послове
2. Одсек за урбанизам, грађевинарство и обједињену процедуру

Одсек за комунално стамбене и имовинско правне послове – у оквиру одсека води се евиденција непокретне имовине са правом коришћења на имену општине Кула, воде се управни поступци по захтевима за исељења, врше послови откупа и закупа станова и пословних просторија.

Послови Одсека за урбанизам, грађевинарство и обједињену процедуру:
на овом радном месту можете преузети: извод из урбанистичког плана или акт о урбанистичким условима, одобрење за изградњу, потврду о пријему документације за почетак извођења радова, решење о употребној дозволи, решења, уверења и друга службена списа издата од стране овог одељења.